I. Informacje OGÓLNE

 1. Sklep internetowy ”nazwa”.pl (Sprzedawca) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem sklepu jest ZM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie , ul. 55. Pułku Piechoty 34, wpisany do KRS Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, NIP: 6972377988, Regon: 386704934
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zm-group.pl
 3. Wszelkie treści jak i zapisy niniejszego regulaminu są objęte ochroną prawami autorskimi i stanowią własność ZM GROUP Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody autora są zabronione.

II. OFERTA

 1. Produkty, które ZM GROUP Sp. z o.o. prezentuje na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. ZM GROUP Sp. z o.o. zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad oraz dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dostępności towarów, opisy i zdjęcia przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, jednakże mają one jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od towarów dostarczanych przez producentów jak i faktyczną dostępnością towarów.
 2. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich. Cena staje się wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w Zamówieniu i ma możliwość wyboru między: zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA

 1. Zamówienia ze sklepu „nazwa”.pl można składać na 2 sposoby:
  1. poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie www.zm-group.pl
  2. telefonicznie pod numerem telefonu 517275697 lub 669324335 w godzinach pracy sklepu, czyli między 9:00, a 17:00.
   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do celów zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem zamówienia. Do każdej przesyłki dołączony zostaje dokument zakupu towaru/towarów.
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT imienne dla klientów detalicznych lub dla firm co wiąże się z podaniem danych firmy: nazwa, adres oraz nr NIP. Dokument sprzedaży wysyłany jest wraz z przesyłką i/lub w formie elektronicznej na podany przy rejestracji konta lub zakupie adres mail.
 4. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia lub przygotowane do odbioru osobistego. Sposób dostawy/odbioru jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną na zamówieniu.
 5. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia.
 6. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi aktualnie na sklepie i widocznymi przy podsumowaniu formularza zamówienia.
 7. Akceptowane formy płatności to:
  1. przelewem na numer konta bankowego:
   Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski :
   NEST BANK
   Numer konta :
  2. Numer konta bankowego dla przelewów zagranicznych : ING Bank Śląski (potwierdzimy dane po założeniu konta – czekamy na weryfikacje danych) IBAN: PL Swift Code: INGBPLPW Account:
  3. zapłata kartą płatniczą,
  4. płatność gotówką w momencie odbioru towaru osobiście w siedzibie ZM GROUP Sp. z o.o.,
  5. TPay – zewnętrzny system opłat
 8. Kupujący ma możliwość w obecności przedstawiciela przewoźnika lub przedstawiciela sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem.
 9. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki. Te same prawa przysługują kupującemu w momencie stwierdzenia niezgodności przesłanego towaru ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i WYSYŁKA TOWARU

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w panelu Sklepu podając prawdziwe dane osobowe/firmowe i akceptując niniejszy Regulamin, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.
 2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą Klient może być powiadamiany o statusie realizacji zamówienia. W przypadkach szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane natychmiast lub do 7 dni roboczych. O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.
 4. W zamówieniach, w których Kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe ZM GROUP Sp. z o.o.
 5. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail. Adres do wysyłki Klient uzupełnia w formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia, adresy podawane w innych miejscach(komentarze, uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, przed wysyłką towaru poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.
 6. Zawierając umowę kupna ze Sprzedającym Klient zobowiązuje się do jej przestrzegania. W przypadku nie odebrania przesyłki z zakupionym towarem, Klienta nadal obowiązuje zawarta umowa a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru i jego ewentualnej powtórnej wysyłki. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy (par. V Regulaminu ) jak i przypadku opisanego w par. III. pkt 9 Regulaminu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.
 2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia dostępnego poniżej(np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie „nazwa”.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: sklep@zm-group.pl lub adres korespondencyjny ZM GROUP SP. z o.o.
  Oświadczenie Konsument/Klient ma możliwość złożyć na formularzu zwrotu (tutaj hiperłącze do pobrania formularza zwrotu)
  którego wzór został przygotowany na podstawie załącznika do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (z późniejszymi zmianami), lub innym stworzonym przez Konsumenta/Klienta zgodnym z obowiązującymi przepisami.
  Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. ZM GROUP Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.
 4. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.
 5. Towar należy odesłać na adres ZM GROUP Sp. z o.o., ul. 55. Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno – adres ten podany jest również w stopce formularza odstąpienia.
 6. W przypadku płatności walutowych czy płatności czekami Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta opłatami związanymi ze zwrotem przelanych środków na jego konto w wysokości do 15% zwracanej kwoty .
  Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzegaiu obowiązków z przepisów tych wynikających.
 7. W przypadku braku płatności za zamówiony towar w terminie 14 dni Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, co nie zamyka prawa Sprzedawcy do dalszych roszczeń wobec Klienta celem zwrotu poniesionych kosztów.
 8. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru (przy wyborze formy dostawy odbiór osobisty) w terminie 14 dni Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, co nie zamyka prawa Sprzedawcy do dalszych roszczeń wobec Klienta celem zwrotu poniesionych kosztów.

VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. ZM GROUP Sp. z o.o. oświadcza iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodność z opisem towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej musclepower.pl
 2. ZM GROUP .Sp. z o.o jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@zm-group.pl. Firma ZM GROUP Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 4. ZM GROUP Sp. z o.o. oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa(jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza, nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 5. ZM GROUP Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Zgłoszeń Klienci mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny ZM GROUP Sp. z o.o. lub poprzez e-mail na adres sklep@zm-group.pl

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokładna informacja o zasadach, rodzajach i formach przetwarzania danych osobowych przez firmeZM GROUP Sp. z o.o. znajdują się w zakładce polityka prywatności (tutaj hiperłącze do tej zakładki).
 2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. ROSZCZENIA SPORNE

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy firmą ZM GROUP Sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje przekazane sądom właściwym zgodnie z zapisami KPC.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą ZM GROUP Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje skierowane do Sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy ZM GROUP Sp. z o.o.
 3. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z ZM GROUP Sp. z o.o. w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów na jakie ZM GROUP Sp. z o.o. wyrazi zgodę w pismach obsługi reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.