I. Administratorem danych przekazanych za pomocą serwisu zm-group.pl jest ZM GROUP Sp. z o.o., ul. 55. Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno, tel.: +48 517 275 697, NIP: 697-23-77-988. Zwana w dalszej części dokumentu Firmą.

II. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922) i przy zachowaniu należytej staranności.

III. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: imię i nazwisko adres poczty elektronicznej numer telefonu

IV. Wypełnienie formularza kontaktowego lub zamówienia oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza do Firmy. Dane będą przetwarzane przez Firmę w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych ze sprzedażą.

V. Przesłane dane osobowe nie będą przekazywane przez Firmę podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy: konieczna będzie realizacja zamówienia wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

VI. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII. Administrator Danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Firmy oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.